Bättre dialog ÅFF-GA önskas av CECRA

Återförsäljarföreningarna uppmanas att ifrågasätta fordonstillverkarnas något gammaldags syn på ÅF-standards. Uppmaningen kommer från den europeiska bilhandels- och verkstadsorganisationen CECRA.

CECRAs underorganisation, European Car Dealers – ECD, vill istället se en bättre och mer långsiktig dialog mellan märkesåterförsäljare och fordonstillverkare kring framtida investeringar, att de är ekonomiskt försvarbara, lönsamma, för bilhandlaren.

ECDs ordförande Antje Woltermann vill att återförsäljarföreningarna tar en betydligt aktivare roll än hittills.

– Nationellt har MRF en löpande dialog med återförsäljarföreningarna kring affärsvillkoren i återförsäljaravtalen, säger MRFs jurist David Norrbohm samtidigt som han betonar vikten av sans och balans i avtalen samt att de är anpassade till den snabbt föränderliga verkligheten. Därför krävs en dialog mellan GA och ÅF såväl nationellt som på EU-/EES-nivå.

David framhåller MRFs mångåriga arbete med Generalagentenkäten.
– GA-enkäten är ett bra instrument för att utveckla relationen mellan ÅF och GA samt för att skapa samsyn kring viktiga frågor för märket på marknaden, säger han och tillägger att MRF finns med som ett bollplank.

Enligt en McKinseyrapport, beställd av CECRA och ECD, riskerar var femte märkesåterförsäljare att slås ut. Pådrivande är dels – tidigare nämnda – ensidiga återförsäljaravtal som föranleder krav på investeringar utan investeringsskydd för återförsäljaren, dels utvecklingen av nya distributions- och ägandeformer samt helt nya, disruptiva, affärsmodeller anpassade för ett mer urbant samhälle med krav på hållbar mobilitet och transportsystem.
Allt ackompanjeras av allt lägre marginaler, ökad press på eftermarknaden samt ny fordonsteknik.

Mer avtalsfrågor från David Norrbohm: Strax innan jul kom ett principiellt viktigt rättsutlåtande från den österrikiska konkurrensmyndigheten som kan komma att stärka märkesåterförsäljarnas position gentemot fordonstillverkarna.

– Eftersom Österrike är ett EU-land, om än med egen nationell lagstiftning för att skydda bilhandlare och verkstäder, kan rättsutlåtandet bli praxis inom EU/EES. Därför är det viktigt, förklarar David.

I det österrikiska utlåtandet fördöms investeringskraven på de redan ekonomiskt ansträngda återförsäljarna. Det är krav som enligt myndigheten försvårar långsiktig intjäningsförmåga för småföretagaren (SME). Ett missbruk, menar konkurrensmyndigheten vidare i utlåtandet och pekar dels på återförsäljarkontraktets orimliga investeringskrav som innebär inlåsningseffekter, dels bristen på transparens avseende definition av ersättningsmetoder som bonus och garantier.

Som tidigare nämnt, Österrike har en lagstiftning som skyddar motorbranschens aktörer sedan 2013. Lagen, KraSchG, reglerar i korthet:

  • Uppsägning av en selektivt distributionsavtal
  • Överföring av rättigheter och skyldigheter som följer av ett selektivt distributionsavtal
  • Ersättning för garanti och kvalitet
  • Teknisk information (RMI)
  • Utomstående förlikning

Sedan tidigare har Österrike en lag som skyddar återförsäljarnas investeringar.

Nu är Österrike inte ensamt EU-/EES-land med en mer omfattande nationell lagstiftning för motorbranschen. Utan det finns även i Belgien, Luxemburg och Schweiz.
Den belgiska lagstiftning omfattar bland annat rätten till ekonomisk kompensation vid uppsägning av ÅF-avtal, medan i Luxemburg ges återförsäljaren bland annat rätt att fritt sälja sin verksamhet med tillhörande avtal – som är femåriga med sex månaders uppsägning – utan inblandning från fordonstillverkare/GA. Den schweiziska lagstiftning ger både märkesåterförsäljare och verkstäder omfattande friheter parallellt med en skyddad ställning mot fordonstillverkare/GA.

I Sverige har vi ingen nationell lagstiftning för motorbranschen, men som medlem av CECRA, har MRF lyft tre frågor nationellt:

  • Rätten till flermärkesförsäljning i samma lokaler
  •  Investeringsskydd, hålla ner kostnaden för sådant som inte tillför kundnytta eller innebär oproportionellt stora kostnader för en märkesåterförsäljare – t ex för märket specialanpassade lokaler
  • Rätten att överlåta verksamheten till en annan återförsäljare inom märket.
    MRF ställer sig dessutom bakom det pågående arbetet med att införa europeiska uppförandekod för relationen ÅF och fordonstillverkare/GA.

MRF har tidigare mött Näringsdepartementet för att diskutera frågorna ur ett svenskt perspektiv. Detta har skett inom ramen för EU-toppmötet för värdekedjan inom automotive, CARS2020.

Dela via mail

Bilhandel

Begagnatmarknaden – maj 2020

Tabellförklaring: Nybilshandel: Är begagnathandel via de bilhandelsföretag som också säljer nya bilar. Övrig bilhandel: Handel via bilhandlare som inte har nybilsförsäljning, … Läs mer

Webbinarium nya MRF Begtest 4.0

Välkommen att delta på webbinarium där vi presenterar nya MRF Begtest 4.0 och dess nyheter samt...

Läs mer

MRFs webbinarium om distansförsäljning

MRFs webbinarium i bilhandelsjuridik med inriktning på distansförsäljning är uppskattat bland deltagarna – både sett till...

Läs mer
Visa alla